Бакалавриат мамандықтарына қабылдау тәртібі

 

Бакалавриат мамандықтарына қабылдау тәртібі
 
1. ҚАУ-не жалпы орта, техникалық және кәсіптік (бастауыш және орта кәсіптік, орта білімнен кейінгі) және жоғары (жоғары кәсіптік) білімі бар тұлғалар қабылданады.
2. ҚАУ -де келесі мамандықтар бойынша бакалаврлар дайындайды:
1. 5В050600 – Экономика
2. 5В050800 – Есеп және аудит
3. 5В050900 – Қаржы
4. 5В030100 – Юриспруденция
5. 5В020200 – Халықаралық қатынастар
6. 5В020700 – Аударма ісі
7. 5В050400 – Журналистика
8. 5В090200 – Туризм
9. 5В071900 – Радиотехника, электроника және телекоммуникациялар
3.  ҚАУ -не қабылдау мемлекеттік бюджеттiк қаржыландыру, мамандар даярлауға мемлекеттiк тапсырысты (бiлiм беру гранты) орналастыру, сондай-ақ азаматтардың өз қаражаты мен басқа қаражат көздерi есебінен оқуға төлеу арқылы жүзеге асырылады.
4. Әскери, арнаулы оқу орындарында алынатын білімді қоспағанда, Қазақстан Республикасының азаматтарына, егер Қазақстан Республикасының азаматы оны бірінші рет алатын болса, мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алуға құқық беріледі.
Шетелдіктердің мемлекеттік білім беру тапсырысына сәйкес конкурстық негізде тегін жоғары білім алу құқығы Қазақстан Республикасының халықаралық шарттарымен айқындалады.
5. КАУ-не түсуші тұлғаларды қабылдау ұлттық бірыңғай тестілеудің (бұдан әрі - ҰБТ) немесе кешенді тестілеудің нәтижелері бойынша берілген сертификаттағы балдарға сәйкес конкурстық негізде олардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады. Арнайы немесе шығармашылық даярлауды талап ететін мамандықтарға (бұдан әрі - шығармашылық мамандықтар) қабылдау арнайы немесе шығармашылық емтихандар (бұдан әрі - шығармашылық емтихандар) есебінен жүзеге асырылады.  
Сертификаттар ҰБТ немесе КТ немесе эксперименттік алаң болып табылатын "Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының білім беру бағдарламалары бойынша түлектердің оқудағы нәтижелерін сырттай бағалау нәтижелері бойынша, сондай-ақ тiзбесiн бiлiм беру саласындағы уәкiлеттi орган айқындаған жалпы бiлiм беретiн пәндер бойынша халықаралық олимпиадалар мен ғылыми жобалар конкурстарының (ғылыми жарыстардың) 2014, 2015, 2016 жылдардағы жеңімпаздарына (бұдан әрі – халықаралық олимпиадалар мен конкурстардың жеңімпаздары) (бiрiншi, екiншi және үшiншi дәрежелi дипломдармен марапатталған) беріледі.
"Назарбаев Зияткерлік мектептері" дербес білім беру ұйымының білім беру бағдарламалары бойынша түлектердің оқудағы нәтижелерін сырттай бағалау балдары ҰБТ сертификатының балдарына ауыстырылады, халықаралық олимпиадалар мен конкурстардың жеңімпаздарына білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітетін межеге сәйкес қорытынды бағаларды балға ауыстыру негізінде ҰБТ сертификаты беріледі.
      Білім беру грантын беру конкурсы "Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 5) тармақшасына сәйкес бекітілген Жоғары білім алуға ақы төлеу үшін білім беру грантын беру ережелеріне сәйкес өткізіледі.
ҰБТ ағымдағы жылғы жалпы орта білім беретін ұйымдардың бітірушілері үшін өткізіледі.
6. Кешендi тестiлеу өткен жылдардағы жалпы орта бiлiм беру ұйымдарының бiтiрушiлерi, техникалық және кәсiптiк (бастауыш және орта кәсiптiк, орта бiлiмнен кейiнгi) бiлiм беру ұйымдарының бiтiрушiлерi, ҰБТ-ға қатыспаған, халықаралық оқушылармен алмасу желiсi бойынша шетелде оқыған жалпы бiлiм беретiн мектеп бiтiрушiлерi, республикалық музыка мектеп-интернаттарының бiтiрушiлерi, сондай-ақ оқу орнын шетелде бiтiрген тұлғалар үшiн өткiзiледi.
6-1. Осы Үлгілік қағидалардың 44-тармағында белгіленген шекті балды алмаған ҰБТ қатысушылары, нәтижелері жойылған қатысушылар және ҰБТ-ға қатыспаған адамдар үшін, «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 28-бабының 9-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын жағдайларды қоспағанда, жоғары оқу орнына ақылы негізде қабылдау үшін ҰБТ қайта өткізіледі.
6-2. Осы Үлгілік қағидалардың 44-тармағында белгіленген шекті балды алмаған кешенді тестілеудің қатысушылары, нәтижелері жойылған қатысушылар және кешенді тестілеуге қатыспаған адамдар үшін «Білім туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 28-бабының 9-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын жағдайларда жоғары оқу орнына ақылы негізде қабылдау үшін кешенді тестілеу қайта өткізіледі.
6-3. Жоғары оқу орындары осы Үлгілік қағидалардың 4-1 және 4-2-тармақтарында көзделген ҰБТ немесе кешенді тестілеу нәтижелері бойынша осы Үлгілік қағидалардың 37-тармағында белгіленген шекті балды алмаған адамдарды ақылы негізде қабылдауы мүмкін.
      Бұл адамдар үшін жоғары оқу орнында білім алудың бірінші академиялық кезеңі аяқталғаннан кейін ҰБТ немесе кешенді тестілеу өткізіледі. Осы Үлгілік қағидалардың 44-тармағында белгіленген шекті балды алмаған адамдар осы ҰБТ немесе кешенді тестілеудің қорытындылары бойынша жоғары оқу орнынан шығарылуға тиіс.»;
7. Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына түсуші тұлғаларды ақылы негізде оқуға қабылдауды жоғары оқу орындары жүзеге асырады.
Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімі бар (колледж) тұлғаларды жоғары оқу орындарына ақылы негізде қысқартылған мерзім бойынша ұқсас мамандықтарға оқуға қабылдау кешенді тестілеу нәтижелері бойынша жүзеге асырылады.
Ұқсас мамандықтар тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган  бекітеді.
8. КТ жалпы бейінді және бейінді пәндер көрсетілген мамандықтар тізімі білім беру саласындағы уәкілетті органдармен бекітіледі.
9. Кәсіптік жоғары (жоғары) білімі бар азаматтарды ақылы негізде қысқартылған мерзімде оқуға қабылдауды академияның Қабылдау комиссиясы жүзеге асырады. 5В050400-Журналистика мамандығына түсу барысында кәсіптік жоғары білімі бар азаматтар әңгімелесуден басқа екі шығармашылық емтихан (бірінші білімі ұқсас мамандықтардан басқалары) тапсырады.
10. Шетел азаматтарын мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде бөлінген квота бойынша мемлекетаралық келісімдер негізінде құрылған халықаралық жоғары оқу орындарына қабылдауды ҚАУ-де дербес жүзеге асырады.
Шетел азаматтарын ақылы негізде ҚАУ-де  әңгімелесу түрінде жүзеге асырылады.
ҚАУ-не оқуға қабылдау кезінде Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешіммен бекітілген мөлшерде қабылдау квотасы белгіленеді.
11. Ауылдық білім беру ұйымдарын бітірген тұлғалар үшін Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына қабылдау квотасы белгіленген бакалавриат және жоғары арнайы білім мамандықтарының тізбесін білім беру саласындағы уәкілетті орган бекітеді.
12. Шетелдік білім беру ұйымдары берген білім туралы құжаттар «Білім туралы құжаттарды мойындау және нострификациялау» (31.08.12 ж. ҚР № 1119 БҚ) Мемлекеттік қызмет көрсету стандартына сәйкес оқуға қабылданғаннан кейін, бірінші семестрі ішінде заңнамада белгіленген тәртіппен нострификациялау рәсімінен өтеді:
- білімі туралы құжаттың түпнұсқасы (құжат ресмилендірілуі тиіс);
- білім туралы құжатқа (түпнұсқа) қосымша келесі ақпараттар: өткізілген оқу пәндері мен практиканың соңғы көлемі; алған қорытынды баға, курстық және аяқтау кезендегі біліктілік жұмысы, оқу үрдісінің басқа да көрсеткіштері; (құжат ресмилендірілуі тиіс);
- білім туралы құжат аудармасы нотариалды турде куәландырылған және оған мемлекеттік және орыс тілінде қосымшасы болу керек. Аударманы куәландыру Қазақстан Республикасы аймағында немесе құжат берген елдегі Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі мен органдары нотариуспен іске асырады.
Кейбір жағдайларда (мысалы, прецедент бойынша растауды анықтау) аударма құжат беріп отырған аймақтағы Қазақстан Дипломатиялық қызмет органдары орындағаны туралы көрсетілу;
- мемлекеттік және орыс тіліне аударылған, білім туралы құжат иесінің жеке куәлігі, нотариалды түрде куәландырылған құжат көшірмесі.
- білім туралы құжатты беруші оқу орнының аккредитациясы туралы куәліктің немесе лицензия көшірмесі және жалпы білім, орта жалпы білім туралы мемлекеттік үлгідегі жоғары орнының мөрімен бекітілген құжат (қажет болған жағдайда нотариальды түрде куәландырылған мемлекеттік және орыс тіліне аударылған).
13. Оқуға қабылдау бойынша мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша жоғары білім берудің жекелеген мамандықтары қажет ететін мемлекеттік құпиялармен жұмыс істеуді жүзеге асырылады, оқу орындарында, ұлттық қауіпсіздік органдарының рұқсаты бар заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпиялар туралы.
 14. Педагогикалық мамандықтарға, арнаулы немесе шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға оқуға қабылдау арнаулы немесе шығармашылық емтихандар нәтижелерін ескере отырып жүзеге асырылады. Мамандықтар тізбесі және арнаулы немесе шығармашылық емтихандарды өткізу тәртібі Үлгілік қағидалармен (11-1, 11-2 тармақтары) белгіленеді.
15. Шығармашылық мамандықтарға түсетін жалпы орта (орта жалпы) білім беру ұйымдарының бітірушілері немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының бітірушілері үшін Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы (оқу тілі) бойынша балдар ескеріледі.
Шығармашылық мамандықтарға жеделдетілген оқу мерзімімен қысқартылған білім беру бағдарламалары бойынша ұқсас мамандықтарға түсушілер үшін бейіндік пән бойынша балдар ескеріледі.
15-1. Шығармашылық емтихандар талапкерлердің бойында шығармашылық қабілеттердің және шығармашылық бағыттағы кәсіптерді меңгеруге тұлғалық алғышарттардың болуын анықтауға бағытталған.
15-2. Шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсуші талапкерлер екі шығармашылық емтихан тапсырады.
Талапкерлерден шығармашылық емтихан тапсыру үшін өтініштер қабылдау ҚАУ орналасқан – Қабылдау комиссиясында (1 қабат, 114 кабинет) мекенжай бойынша 20 маусым мен 7 шілде аралығында жүзеге асырылады.
Шығармашылық емтихан 8-13 шілде аралығында өткізіледі.  
15-3. Жалпы орта (орта жалпы) немесе техникалық және кәсіптік (бастауыш немесе орта кәсіптік), орта білімнен кейінгі білімі туралы құжаттары бар, шығармашылық дайындықты талап ететін мамандықтарға түсуші адамдар екі шығармашылық емтихан тапсырады.